stanice technicke kontroly

Nové registrační značky (včetně registračních značek na přání)

Vyřídíme za Vás nové registrační značky s níže uvedenými doklady

 • platný doklad totožnosti žadatele (v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu možno doložit cestovním pasem společně s občanským průkazem)
 • v případě zmocnění k zastoupení - písemnou plnou moc nebo pověření zaměstnance
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území České republiky, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území České republiky
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla - není-li ztracen
 • osvědčení o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz - není-li ztracen
 • zbývající tabulku registrační značky - v případě ztráty jedné ze dvou tabulek registračních značek

Výpis z registru silničních vozidel

Vyřídíme za Vás nové registrační značky s níže uvedenými doklady

Fyzická osoba

 • žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
 • průkaz totožnosti

Pověřená osoba

 • žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
 • průkaz totožnosti
 • kopie průkazu totožnosti žadatele
 • plná moc

Právnická osoba

 • žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
 • doklad totožnosti osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, koncesní listina nebo živnostenský list

Rádi Vám naceníme služby služeb registru vozidel