stanice technicke kontroly

Zákon a technická prohlídka

Provedení technické prohlídky vozidla se řídí zákonem č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999Sb. (dále jen "zákon"), který platí od 1.7.2001. 


1. Co předepisuje zákon motoristovi z hlediska technické prohlídky?

• Požadavky stanovené zákonem pro provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky jsou vyvěšeny v každé stanici technické kontroly (dále jen STK) a jsou: 

• Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.

• Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny v každé STK.

• Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.

• Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.

• O výsledku pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky "Protokol o technické prohlídce". Výsledek technické prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.

• V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.

• K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.

• Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.

• Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady: 
- technický průkaz vozidla
- osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
- protokol o měření emisí s kladným výsledkem
- osvědčení o měření emisí
- protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce.
- Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
- Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.
- Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

2. Řeší zákon i jiné požadavky? 

Ano, zákon upravuje i další oblasti spojené s provozování vozidel jako např. registraci vozidel, provádění změn údajů v registru vozidel, způsob vyřazení vozidla z registru vozidel atd., ve kterých stanovuje některé lhůty a povinnosti pro provozovatele vozidel. Z výše uvedených důvodů se domníváme, že je vhodné se s tímto zákonem seznámit podrobněji.